Birdie

*English text below*

Hvis det er umulig å stoppe et elektron, hva er poenget med å bygge gjerder mot en fugleflokk?

To luftspeilinger. På den ene siden krig, tørke, massiv avskoging, forurensede kyster, slavearbeid, politisk uro, dårlige sanitærforhold, forfølgelse, tvangsdeportering, misbruk av naturressurser, utarmet grunnvann, matmangel …

På den andre siden, fulle supermarkeder, trygge gater, stabilt familieliv, helsetjenester, frihet, betalt arbeid, respekt for menneskerettigheter, velferd, resirkulering og fornybar energi, velstand, sosial mobilitet …

Og innimellom, en flokk med fugler. Tusenvis av trekkfugler som stadig tegner umulige former på himmelen. Bevegelse. Uendelig bevegelse. Fugler … og videre, planter, asteroider, råmateriale, galakser, blod, celler, våpen, atomer, elektroner, reklame, kvarker, ideologi, frykt, ødeleggelse, håp. Liv.

Intet i kosmos er stille. Stillhet er et fantasifoster. Det eneste som finnes er bevegelse.

Birdie er en multimedia-forestilling med live video, rekvisitter, et gjensyn med Hitchcocks Fuglene, skalamodeller, 2000 dyr i miniatyr, krig, smuglere, en massiv migrasjon og tre utøvere som styrer denne rørete verden med vidd, kritikk og forpliktelse til menneskeheten.

Teaterkompaniet Agrupación Señor Serrano ble grunnlagt av Àlex Serrano i Barcelona i 2006, og skaper originale produksjoner basert på historier fra samtiden. Kompaniet bruker innovative og vintage virkemidler for å utvide grensene i sin scenekunst. Basert på kreative samarbeider, mikser Señor Serranos produksjoner teaterforestillinger, tekst, video, lyd og skalamodeller for å iscenesette historier om uharmoniske sider ved det å være menneske i dag. Kompaniet ble tildelt Sølvløven under Venezia-biennalen i 2015.

Àlex Serrano | Pau Palacios | David Muñiz | Simone Milsdochter stemme

Spilles på engelsk uten teksting.

Se også: Birdie – teatrets potensial for kritikk

If it is impossible to stop an electron, what’s the point in building fences against flocks of birds?

Two mirages. On the one hand wars, droughts, massive deforestation, polluted coasts, labor exploitation, political instability, poor sanitary conditions, persecution, forced deportation, abuse of natural resources, depleted aquifers, food shortages …

On the other hand, stocked supermarkets, safe streets, family stability, good health services, freedom, paid work, respect for human rights, welfare, recycling and renewable energies, prosperity, social mobility …

And in between, flocks of birds. Thousands of migrating birds constantly drawing impossible shapes in the sky. Movement. Ceaseless movement. Birds … and beyond, planets, asteroids, raw materials, galaxies, blood, cells, weapons, atoms, electrons, advertising, quarks, ideology, fear, waste, hope. Life. Nothing in the cosmos is quiet. Stillness is a chimera. The only thing there is, is movement.

Birdie is a multimedia performance with live video, objects, Hitchcock’s The Birds revisited, scale models, 2000 mini animals, wars, smugglers, a massive migration and three performers handling this messy world with wit, criticism and commitment with humankind.

Founded by Àlex Serrano in Barcelona in 2006, Agrupación Señor Serrano is a theatre company that creates original productions based on stories drawn from contemporary times. The company uses the richness of innovative and vintage tools to extend the boundaries of its theater. Based on creative collaborations, Señor Serrano’s productions blend stage performance, text, video, sound, and scale models to stage stories about discordant aspects of today’s human experience. The company has been awarded the Silver Lion 2015 from the Venice Biennale.

Agrupación Señor Serrano | Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal creation | Àlex Serrano, Pau Palacios, David Muñiz performers | Simone Milsdochter voice

Supported by Acción Cultural Española (AC/E)